ஆசிரியர்பாடத்திட்டம் எழுதும் முறை!!!


ஆசிரியர்பாடத்திட்டம் எழுதும் முறைவகுப்பு:


பாடம்:பாடத்தலைப்பு:திறன்: ( மொழிப்பாடம்)

பாடப்பொருள்:(பிறப்பாடம்)


கற்றல் விளைவுகள்:ஆசிரியர் செயல்பாடுகள் :


ஆர்வமூட்டுதல்


கற்பித்தல்
இணைச்செயல்பாடுகள்:


தனிநபர் செயல்பாடுகள் :


மதிப்பீடு:


வலுவூட்டுதல்:


மேம்படுத்துதல்:


வீட்டுப்பாடம்:

Comments

Popular Posts

காமராஜரைப் பற்றிய 111 அரிய தகவல்கள்