10ம் வகுப்பு சிறப்பு துணைத் தேர்வு : அட்டவணை வெளியீடு›பத்தாம் வகுப்பு சிறப்பு துணைத் தேர்வு அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. கடந்த 23ம் தேதி பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியானது.

Comments