விடுமுறையில் அறிவிக்கப்பட்ட பயிற்சி ஒத்தி வைப்பு - ஜுன் மாதம் நடைபெறும் என அறிவிப்பு - செயல்முறைகள்Comments