போராட்டத்தில் ஈடுபட்டால் சம்பளம் இல்லை - ஆசிரியர்களுக்கு இயக்குனர் எச்சரிக்கைComments