ஜூலை மாதம் தொடக்க/நடுநிலைப் பள்ளிகளில் "அறிவியல் கண்காட்சி" நடத்த வேண்டும் - CEO PROCComments