ஆசிரியர்களின் ஜூன் மாத ஊதியத்தை ஊதியத்தை உரிய முறையில் பெற்றுத் தர வேண்டும் - பள்ளிக்கல்வித்துறையில் ஏற்பட்டுள்ள நிர்வாக மாறுதல்க்ளை அடுத்து பள்ளிக்கல்வி செயலாளர் உத்தரவு - ஆணை
Comments