தொடக்கக்கல்வி - 2018-19 கல்வியாண்டு கல்வி செயல்பாடுகள்

🔹SABL இல்லை.             

🔹படிநிலை(Ladder) இல்லை                           

🔹 அடைவுத்திறன் அட்டவணை இல்லை.    

🔹1 முதல் 3 வகுப்புகள் PILOT METHOD.                        

🔹4 முதல் 5 வகுப்புகள் SALM METHOD.            

 🔹ஈராசிரியர் பள்ளிகள் 1 -3 வகுப்புகள் -ஒருவர்      4-5 வகுப்புகள்-ஒருவர்            


🔹மூன்றாசிரியர் பள்ளிகள்                      1-2 வகுப்புகள் ஒருவர்        3-4 வகுப்புகள் ஒருவர்   5 ம் வகுப்பு ஒருவர்.        

3ம் வகுப்பில் மட்டும்  எண்ணிக்கை அதிகமாக இருப்பின் - ஒருவர்                            4-5 வகுப்பில் ஒருவரும் எடுக்கலாம்.                      

🔹 1 முதல் 3 வகுப்புகள் வாரந்தோறும் பாடக்குறிப்புகள் எழுத வேண்டும். (Pilot Method)                          

🔹9.30 முதல் 11.00 மணி வரை முதல் பாடவேளை                  

🔹11.10 முதல் 12.40 மணி வரை இரண்டாம் பாடவேளை                  

🔹1.15 முதல் 1.50 மணி வரை கல்வி இணைசெயல்பாடுகள்

🔹2.00மணி முதல் 3.20 மணி வரை மூன்றாம் பாடவேளை                  

🔹3.30 மணி முதல் 4.10 வரை யோகா,Phonetics CD பயன்பாடு.              

🔹    ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் துணைக்கருவிகள் கட்டாயம்.                         

🔹4 முதல் 5 வகுப்புகள் SALM முறைப்படி பாடக்குறிப்புகள் வாரந்தோறும் எழுத வேண்டும்.          
    
    🔹CCE சார்ந்த அனைத்து மதிப்பீடுகளும் உண்டு.( FA(a) , FA(b),SA )

Comments

Post a Comment

Popular Posts

Google Maps! Latest Update for Bikers!