67 கல்வி மாவட்டங்கள் 119 கல்வி மாவட்டங்களாக மாற்றப்படுகிறதுComments