2017 - 2018 பள்ளி வேலை நாட்களும் ,சதவிகிதமும்

பள்ளியின் மொத்த வேலை நாட்கள் 210


 • 210-100%
 • 209-100%
 • 208- 99%
 • 207-99%
 • 206-98%
 • 205-98%
 • 204-97%
 • 205-97%
 • 204-97%
 • 203-97%
 • 202-96%
 • 201-96%
 • 200-95%
 • 199- 95%
 • 198-94%
 • 197-94%
 • 196-93%
 • 195-93%
 • 194-92%
 • 193-92%
 • 192-91%
 • 191-91%
 • 190-90%
 • 189-90%
 • 188-90%
 • 187-89%
 • 186-89%
 • 185-88%
 • 184-88%
 • 183-87%
 • 182-87%
 • 181-86%
 • 180-86%
 • 179-85%
 • 178-85%
 • 177-84%
 • 176-84%
 • 175-83%
 • 174-83%
 • 173-82%
 • 172-82%
 • 171-81%
 • 170-81%

Comments

Popular Posts

Google Maps! Latest Update for Bikers!