1.1.2016 முதல் 31.09.2017 வரை ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களின் பணிக்கொடை மற்றும் ஓய்வூதிய பலன்களுக்கான நிலுவையின் இரண்டாவது தவணை அனுமதித்தல்.

Comments